geoturystyka@agh.edu.pl

Kamieniołom w Kozach

[vc_row][vc_column][megatron_imageslider images=”4549,4542″ img_size=”large” onclick=”” autoplaytimeout=”5000″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach

W 2015 roku Koło Naukowe Geoturystyka nawiązało współpraca z gminą Kozy nad realizacją projektu „Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”. Przyczyniamy się do promocji regionu pod względem atrakcji geologicznych. Zachowując zasady turystyki zrównoważonej, kładziemy duży nacisk na ochronę walorów geologiczno–przyrodniczych oraz  rozwój kultury i tradycji na obszarze, w którym działamy.

Rekonesans terenowy pod kątem inwentaryzacji przyrodniczo – geologicznej na terenie kamieniołomu w Kozach (11.04.2015).  Czytaj więcej o wyjeździe…
Wyjazd terenowy do kamieniołomu w Kozach miał na celu zapoznanie się z terenem kamieniołomu, jak również z charakterem miejscowości. W wyjeździe udział wzięło 9 członków koła. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Pałacu Czeczów, który znajduje się w centrum Gminy Kozy. Podczas zwiedzania działającej tam Izby Historycznej członkowie Koła zapoznali się z historią gminy, kulturą i tradycjami mieszkańców. Ponadto przytoczona została historia eksploatacji kamieniołomu. Po wizycie w Pałacu Czeczów, Kołowicze udali się do kamieniołomu, który znajduje się w południowej części Gminy Kozy na stoku góry Hrobaczej Łąki (Beskid Mały). Na miejscu zapoznali się z morfologią i geologią terenu kamieniołomu. Rozpoznano większość form i struktur geologicznych, charakteryzujących piaskowce warstw lgockich kamieniołomu w Kozach. Podczas wyjazdu uczestnicy poznali charakter skał fliszowych, budujących masyw Beskidu Małego. Ponadto zidentyfikowali struktury właściwe tym utworom i udokumentowali fotograficznie znalezione okazy. Dodatkowo zwrócono uwagę na procesy sukcesji na danym terenie, gatunki chronione roślin i zwierząt, jak również na problemy związane z osuwaniem się terenu hałd i obsypywaniem ścian kamieniołomu.

Badania podwodne charakteru zbiornika powyrobiskowego Kamieniołomu w Kozach pod kątem uprawiania turystyki (22.10.2015).
Członek Koła, Artur Hachaj w dniu 22.10.2015 wykonał badania podwodne charakteru zbiornika powyrobiskowego kamieniołomu w Kozach. Badania zostały wykonane pod kątem uprawiania turystyki podwodnej, posłużyły także do pobrania prób do analiz chemicznych. Następnie w laboratorium hydrogeologicznym przeprowadzone zostały badania dotyczące chemicznego składu wody w zbiorniku, w celu porównania ich z przeprowadzonymi badaniami w roku 1993.

Drugi wyjazd naukowo-dydaktyczny do kamieniołomu w Kozach (7.11.2015)
W ramach projektu kołowego „Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”, został zorganizowany wyjazd dla nowych członków Koła. Udział w wyjeździe wzięło 5 osób. Celem wyjazdu było zidentyfikowanie form geologicznych zadanego obszaru, dokumentacja zmian zachodzących w terenie od ostatniego wyjazdu. Dodatkowo przeprowadzono krótki wywiad środowiskowy z turystami na terenie kamieniołomu. Tradycyjnie na początku uczestnicy odwiedzili pałac Czeczów w centrum gminy Kozy, a potem udali się do kamieniołomu. Na miejscu nowi Kołowicze zostali zapoznani z terenem badań, zidentyfikowali cenne walory geologiczne kamieniołomu. Uczestnicy wyjazdu przeprowadzili wywiady środowiskowe z turystami odwiedzającymi ten teren, dotyczące zagospodarowania tego obiektu. W odpowiedzi spotkali się z aprobatą tego pomysłu.

W 2016 roku pomysł na zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca został zaprezentowany lokalnej ludności. Została przeprowadzona ankieta w okolicach gminy Kozy w celu zbadania opinii publicznej dotyczącej realizowanego przez Koło projektu. W kwietniu wygłoszono prelekcję geoturystyczną dla mieszkańców Gminy Kozy. Ponadto, zorganizowano warsztaty geoturystyczne z licealistami w kamieniołomie.

Udział Prezes Koła, Agnieszki Handzlik, w 3. Polskim Kongresie Geologicznym zaowocowało publikacją na temat prowadzonego przez Koło projektu:
Walory geologiczne gminy Kozy w kontekście jej zagospodarowania geoturystycznego, Wyzwania Polskiej Geologii – 3 POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY – Tom kongresowy – pod redakcją: Jurand Wojewoda, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wrocław, 2016.

Galeria Zdjęć[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]