Statut Koła

STATUT KOŁA NAUKOWEGO SEPARATOR

I. Postanowienia ogólne.

 1. Koło Naukowe nosi nazwę: SEPARATOR i jest jednostką Studenckiego Ruchu Naukowego.
 2. Koło Naukowe SEPARATOR działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, pod merytoryczną opieką Akademii Górniczo-Hutniczej.
 3. Głównym celem Koła Naukowego SEPARATOR jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
 4. Koło Naukowe działa poprzez organizowanie zebrań, konferencji naukowych, uczestnictwo w realizacji badań.

II. Powstanie Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Koło Naukowe SEPARATOR powołuje grupa inicjatywna.
 2. Podstawą do rozpoczęcia działalności przez Koło Naukowe jest:
  • deklaracja udziału w pracach Koła przynajmniej 5 studentów,
  • zaakceptowana przez Wydział kandydatura opiekuna naukowego.

III. Postanowienia szczegółowe.

 1. Organami Koła są Zarząd i walne zebranie członków Koła.
 2. Walne zebranie członków Koła wybiera Zarząd w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Prace Koła organizuje i koordynuje zarząd składający się z 3 osób.
 4. Zarząd składa się z przewodniczącego i członków.
 5. Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez zarząd zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków.
 6. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Zadaniem Zarządu jest kierowanie pracami Koła i reprezentowaniem jego członków na zewnątrz.
 8. Opiekę nad Kołem sprawują pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Przeróbki Kopalin Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów.
 9. KN „SEPARATOR” może posiadać członków honorowych.
 10. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie KN SEPARATOR na wniosek Zarządu

IV. Prawa i obowiązki członków Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Członkiem Koła Naukowego SEPARATOR może być każdy student Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, wykazujący zainteresowania naukowe, osiągający pozytywne wyniki w nauce, deklarujący chęć aktywnej współpracy z pozostałymi członkami Koła, uznający statut Koła Naukowego SEPARATOR .
 2. Studentów przyjmuje w poczet członków Koła Zarząd.
 3. Członkowie Koła Naukowego SEPARATOR mają prawo:
  • aktywnie reprezentować Koło Naukowe SEPARATOR,
  • wybierać i być wybieranym do władz Koła,
  • zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje,
  • oceniać działalność Zarządu i jego członków,
  • korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w atrakcyjnych formach ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne programy studiowania),
  • realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.
 4. Członkowie Kola Naukowego SEPARATOR mają obowiązek:
  • wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów z dziedzin inżynierii środowiska,
  • stosować się do postanowień statutu i Władz Koła.

Członkostwo ustaje przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Koła Naukowego SEPARATOR zatwierdzonej przez Walne Zebranie członków Koła, przez wystąpienie Studenta z Koła lub z chwilą wygaśnięcia uprawnień studenckich.

V. Wybory Zarządu Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Czynne prawo wyborcze otrzymuje się po roku członkostwa.
 2. Bierne prawo wyborcze otrzymuje się w chwili przystąpienia do KN SEPARATOR.
 3. Kandydatów do Zarządu proponują i wybierają tylko członkowie KN SEPARATOR.
 4. Wybory Zarządu odbywają się podczas Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybory mogą być tajne lub jawne, o czym decydują członkowie KN SEPARATOR w głosowaniu jawnym.
 6. W skład Zarządu KN ” SEPARATOR wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.
 7. Walne Zgromadzenie może powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków Zarządu.
 8. Zarząd wybierany jest imiennie. Zaproponowany kandydat może wycofać się z wyborów nie podając przyczyn.

VI. Forma Wyborów.

 1. Wybory przeprowadza ustępujący Zarząd KN SEPARATOR.
 2. Każdy członek KN „SEPARATOR” ma prawo podać swojego kandydata.
 3. Jako pierwszy wybierany jest Przewodniczący KN SEPARATOR.
 4. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów.
 5. Głosujący ma prawo oddać tylko jeden głos.
 6. Z przeprowadzonych wyborów należy sporządzić protokół.

VII. Zarząd Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Zarząd kieruje działalnością KN SEPARATOR.
 2. Reprezentuje KN SEPARATOR na zewnątrz – wobec władz, urzędów i instytucji.
 3. Opracowuje plan pracy KN SEPARATOR.
 4. Opracowuje budżet KN SEPARATOR.
 5. W porozumieniu z opiekunem naukowym przeprowadza kwalifikacje na obozy naukowe, ustala składy osobowe zespołów problemowych i badawczych.
 6. Ustala składy osobowe delegacji na seminaria i sesje naukowe.
 7. Decyduje o bieżącej działalności KN SEPARATOR.

VIII. Opiekun Naukowy Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Opiekuna Naukowego na wniosek Zarządu mianuje oraz odwołuje Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 2. Opiekun KN SEPARATOR jest odpowiedzialny przed Akademią Górniczo-Hutniczą za działalność merytoryczną KN SEPARATOR.

IX. Fundusze Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Fundusze KN SEPARASTOR stanowią:
  • dotacje władz uczelni;
  • wpływy za przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe;
  • inne źródła.

X. Strona internetowa Koła Naukowego SEPARATOR.

 1. Zawartość strony internetowej jest regulowana poprzez regulamin uczelniany, Zarząd oraz decyzje podjęte większością głosów podczas spotkań większości członków KN „SEPARATOR”.
 2. Za stronę odpowiedzialny jest webmaster, wybierany większością głosów na okres jednego roku, przez Walne Zgromadzenie.
 3. Walne Zgromadzenie może większością głosów odwołać webmastera.
 4. Odpowiedzialność za prywatne strony internatowe połączone ze stroną KN SEPARATOR ponoszą ich autorzy.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Walne Zgromadzenie KN SEPARATOR uchwala zmiany statutu.

Powyższy statut wchodzi w życie 30 dni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków KN SEPARATOR.